CALL CENTER 0-32211-176

การทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

คุณครูเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนอุดมวิทยา เป็นประธานในการทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามโรงเรียนอุดมวิทยา