CALL CENTER 0-32211-176

การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nation Test : NT)

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งอุดมวิทยา ผลคะแนนการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nation Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน ได้แก่

1.เด็กชายปัณณ์พัฒน์ เดชเดชะสุนันท์

2.เด็กชายณัฐสพัฒน์ กรุดภู่