CALL CENTER 0-32211-176

การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนอุดมวิทยา โดย นางสาวเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ประธานสนามสอบ และคณะกรรมการ ได้ดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อทดสอบความสามารถด้านภาษา (Literacy) ด้านคำนวณ (Numeracy) ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) การทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ อุดมวิทยา จ.ราชบุรี