CALL CENTER 0-32211-176

การฉีดวัคซีน DTกระตุ้นป้องกันโรคคอตีบ และบาดทะยัก

โรงเรียนอุดมวิทยา ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุนชนบ้านโป่งและโรงพยาบาลบ้านโป่ง ดำเนินการฉีดวัคซีน DTกระตุ้นป้องกันโรคคอตีบ และบาดทะยัก นักเรียนชั้นป.6 จำนวน 190 คน พร้อมกับการเก็บตกวัคซีนรวมให้นักเรียนชั้นป.1 จำนวน 10 คน