CALL CENTER 0-32211-176

การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นป้องกันโควิด-19

ขอขอบคุณทีมฉีดวัคซีน โรงพยาบาลบ้านโป่ง ลงพื้นที่ ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นป้องกัน Covid-19 (ไฟเซอร์ ฝาสีส้ม ) แก่นักเรียนอายุ 5-11 ปี ของโรงเรียนอุดมวิทยา จำนวน 321 ราย