CALL CENTER 0-32211-176

โรงเรียนอุดมวิทยาร่วมกับศูนย์สุขภาพชุนชน โรงพยาบาลบ้านโป่ง ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้สำหรับนักเรียนหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 64 คน (เฉพะที่ผู้ปกครองอนุญาต) ณ โรงเรียนอุดมวิทยา