CALL CENTER 0-32211-176

การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โรงเรียนอุดมวิทยา ได้รับมอบหมายให้เป็นสนามสอบ ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 นางสาวเจนจิรา ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยา หัวหน้าสนามสอบ ให้การต้อนรับ ตัวแทนศูนย์สอบ ตัวแทนจาก สทศ. ประจำสนามสอบ กรรมการกลาง กรรมการคุมสอบดำเนินการทดสอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปราศจากการทุจริตทั้งสิ้น ณ อาคารอนุสรณ์ 36 ปี โรงเรียนอุดมวิทยา