CALL CENTER 0-32211-176

“การขับเคลื่อนบูรณาการการศึกษาจังหวัดราชบุรี

วันที่ 17 สิงหาคม 2565

คุณครูลลิดา วังตาล ผู้จัดการ

ครูจีรยา พลับลัดโพธิ์ พร้อมกับคณะครูอนุบาลไปร่วมงานเสวนาวิชาการ

“การขับเคลื่อนบูรณาการการศึกษาจังหวัดราชบุรี”

ปีงบประมาณพ.ศ.2565″ ในงานนี้ผู้จัดการได้ไปรับเกียรติบัตรการเข้าร่วมจัดกิจกรรม ส่วนครูจีรยา พลับลัดโพธิ์ ได้รับเกียรติบัตรชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมการศึกษาเรื่องหนูน้อยนักอ่าน สานฝันหนูอยากเขียนโดยใช้กระบวนการ 1E2R (Enjoy, Reading&Writing)

โดยมีนายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีเป็นผู้มอบ พร้อมกันนี้ โรงเรียนอุดมวิทยายังได้นำผลงานนวัตกรรมที่รับรางวัลชนะเลิศของครูจีรยา ไปจัดแสดงนิทรรศการตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดราชบุรี ที่ห้องประชุมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี จัดโดย

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี