Previous
Next
โรงเรียนอุดมวิทยา เป็นโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
ก่อตั้งขึ้นโดยนายอุดม วังตาลได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนได้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นอนุบาลปีที่ 2  เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2497

🔸🔸รับนักเรียนชาย – หญิง ทั้งประจำและไป – กลับ🔸🔸

โรงเรียนอุดมวิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

ได้คะแนนการสอบ O-NET เต็ม 100 คะแนน
วิชาคณิตศาสตร์ 7 คน  ภาษาอังกฤษ 8 คน  

ได้รับคะแนน 90 คะแนนขึ้นไป  วิชาภาษาไทย 14 คน  วิชาคณิตศาสตร์ 10 คน  วิชาวิทยาศาสตร์ 7 คน  วิชาภาษาอังกฤษ 46 คน
ขอชื่นชมนักเรียนทุกคน ผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุน และทีมคุณครูผู้สอนมา ณ โอกาสนี้ >>