ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนอุดมวิทยา
ผู้บริหารสถานศึกษา


ข้อมูลโรงเรียน
  คณะผู้บริหาร
 ประวัติโรงเรียน
  แผนพัฒนาโรงเรียน 55-57
  วิสัยทัศน์
  อัตลักษณ์
 
จดหมายข่าว
 
ปีการศึกษา 56
   มิถุนายน
   กรกฎาคม
   สิงหาคม
   กันยายน
   ตุลาคม
   พฤศจิกายน
   ธันวาคม
   มกราคม
   กุมภาพันธ์
   มีนาคม

 
 

 ปีการศึกษา 55

   มิถุนายน
   กรกฏาคม
   สิงหาคม
   กันยายน
   ตุลาคม
   พฤศจิกายน
   ธันวาคม
   มกราคม
   กุมภาพันธ์
    มีนาคม
 ปีการศึกษา 54
    มิถุนายน
    กรกฎาคม

    สิงหาคม
    กันยายน
    ตุลาคม

    พฤศจิกายน
 
    ธันวาคม 
    มกราคม 
    กุมภาพันธ์ 
    มีนาคม
 
กิจกรรมที่ผ่านมา

ปีการศึกษา 2556
 
มษายน-พฤษภาคม
  มิถุนายน
  กรกฎาคม
  สิงหาคม
  กันยายน
  ตุลาคม
  พฤศจิกายน
 
 

 
ปีการศึกษา 2555
  พฤษภาคม
  มิถุนายน
  กรกฎาคม
  สิงหาคม
  กันยายน
  ตุลาคม
  พฤศจิกายน
  ธันวาคม
  มกราคม
  กุมภาพันธ์-มีนาคม
 
ปีการศึกษา 2554
พฤษภาคม54
มิถุนายน54
กรกฎาคม54
สิงหาคม54
 กันยายน54
 ตุลาคม54
 พฤศจิกายน54
 ธันวาคม54
 มกราคม55

โรงเรียนในสังฆมณฑล

 
  ดรุณาราชบุรี
 
 ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
 
 ดรุณานุเคราะห์
 
 ดรุณานุกูล
 
 เรืองวิทย์พระหฤทัย
 
 วันทามารีอา
 
 ดำเนินวิทยา
 
 เทพินทร์พิทยา
 
 วังตาลวิทยา
 
 ธีรศาสตร์
 
 เทพวิทยา
 
 อนุชนศึกษา
 
 วีรศิลป์
 
 ดรุณากาญจนบุรี
 
 ดรุณาราชบุรีพณิชยการ
 
 ดรุณาราชบุรีโปลีเทคนิค
 

 

เว็ปลิงค์หน่วยงานราชการ

แหล่งค้นคว้า
Thai WikiPedia

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรมเดือนมกราคม - มีนาคม 2557

โรงเรียนอุดมวิทยาร่วมกับ Edu-Kids Planet จัดกิจกรรมกิจกรรม
Science Little Camp   ที่เน้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิดของเด็ก ๆ ในรูปแบบของ hands-on activities 

ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2557

โรงเรียนอุดมวิทยาจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6
โดยมีคณะผู้บริหารและคณะครูผู้สอนในระดับชั้นป.6
และตัวแทนครูในระดับชั้นต่าง ๆ มาร่วมกันกล่าวคำอวยพรแสดงความยินดี
กับนักเรียน ณ ห้องประชุมอุดมวังตาล  เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

โรงเรียนอุดมวิทยาจัดกิจกรรมนิทรรศการปิดโครงงานระดับปฐมวัย
ฝ่ายวิชาการปฐมวัยได้จัดกิจกรรมนิทรรศการปิดโครงงาน 
เพื่อเป็นการแสดงผลงานศิลปและความสามารถของนักเรียนบนเวที
ณ หอประชุม
วิไลวรรณ  วังตาล  ระหว่างวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์  2557   
วันแห่งความภาคภูมิใจ“อุดมวิทยาครบรอบ 60 ปี”  โรงเรียนได้จัดให้มีพิธีมิสซา
เพื่อขอพรพระเจ้า  ในโอกาสครบรอบ 60 ปีของโรงเรียนอุดมวิทยา โดยได้รับเกียรติ
จากบาทหลวงดร.ไพยง  มนิราช ,นายอธิวัฒน์  พันธ์ประชา  ผอ.สพป.รบ 2 มาเป็น
ประธานในพิธี  ณ หอประชุมวิไลวรรณ  วังตาล  เมื่อวันจันทร์ที่  17 กุมภาพันธ์  2557
โรงเรียนอุดมวิทยาจัดประชุมชี้แจงเรื่องหลักสูตร Fun Language และโปรแกรม
Extra EMS และ Mini EMS
  พร้อมชมสาธิตการสอนของสถานบัน Fun Language  
และสถาบัน Make a Wit  ในโปรแกรม Extra EMS และ Mini EMS  ที่จะดำเนินการ
ในปีการศึกษา 2557 
ณ หอประชุมวิไลวรรณ วังตาล เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557
ลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.1 เดินทางไกล      โดยเริ่มต้นจากโรงเรียน
ไปถึงศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองบ้านโป่ง  โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียน
มีความกล้าหาญ กล้าแสดงออก มีความสามัคคีกันในหมู่คณะ
ในรูปแบบของฐานต่าง ๆ  เมื่อวันอังคารที่ 28 มกราคม 2557
กิจกรรมวันกตัญญู คุณครูวิไลวรรณ  วังตาล    คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน
และพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีตัวแทนครู พนักงานและนักเรียนในทุกระดับชั้น
กล่าวคำอวยพร มอบดอกไม้และของบำรุงสุขภาพ พร้อมด้วยการแสดงของนักเรียน
และคณะครู ณ หอประชุมวิไลวรรณ  วังตาล  เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2557
โรงเรียนอุดมวิทยารับการประเมินจากศึกษานิเทศก์ของสพป.รบ.2
โครงการ Read Thailand อ่านเถิด...เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน

ณ ห้องสมุดอุดม วังตาล  เมื่อวันอังคารที่ 14 มกราคม 2557
โรงเรียนอุดมวิทยาจัดกิจกรรมแต่งแต้มเติมฝันวันเด็ก
คุณครูวิจิตร  เทาลิ้ม รองผู้อำนวยการนำคณะผู้บริหาร ตัวแทนครูและนักเรียน
ในระดับชั้น อ.3 ไปมอบถุงของขวัญให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดโป่งย่อ
ณ วัดโป่งยอ ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  เมื่อวันศุกร์ที่  10  มกราคม 2557
นักเรียนโรงเรียนอุดมวิทยาเข้ารับโล่เด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557
จากนายจาตุรนต์  ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ แทน น.ส.ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
ณ หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557
นักเรียนชนะเลิศการแข่งขันท่องพุทธวจนระดับประเทศ
ไปร่วมเดินทางท่องแดนพุทธภูมิ
ซึ่งจัดโดยมูลนิธิพุทธโฆษณ์
ร่วมกับ สพฐ.ณ ประเทศอินเดียและเนปาล 
ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2556-3 มกราคม 2557


กิจกรรมเดือนธันวาคม

 รงเรียนอุดมวิทยาจัดเลี้ยงสังสรรค์ปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 2557   ซึ่งในช่วงเช้าหลังจาก
ทำบุญตักบาตรแล้ว นักเรียนได้เข้าร่วมสังสรรค์กับเพื่อน ๆ ภายในห้องเรียนของตนเอง
และร่วมกิจกรรมสอยดาว ส่วนในภาคเย็นคณะผู้บริหาร คณะครู และพนักงานเข้าร่วม
กิจกรรมสังสรรค์ ณ หอประชุมวิไลวรรณ  วังตาล  เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2556
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมวิทยามอบของขวัญให้กับน้อง ๆบ้านสิทธิดา
ซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาเด็กพิการที่ยากไร้ จากนั้นได้ร่วมกันร้องเพลงให้กับน้อง ๆ
ได้ฟังอีกด้วย ณ บ้านสิทธิดา  อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
เมื่อวันทีพุธที่ 25 ธันวาคม 2556

กิจกรรมการบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 โรงเรียนอุดมวิทยาร่วมกับโรงพยาบาล
บ้านโป่งและเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี  จัดรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ณ บริเวณใต้อาคารอนุสรณ์  36 ปี 
โรงเรียนอุดมวิทยา  เมื่อวันศุกร์ที่  20 ธันวาคม 2556

นักเรียนในระดับชั้นอ.3 ไปทัศศึกษาพิพิธภัณฑ์วัดม่วงและวัดขนอนหนังใหญ่
โดยมีคณะครูประจำชั้นและครูผู้สอนนักเรียนในระดับชั้น อ.3 นำนักเรียน
ไปทัศนศึกษา
ในครั้งนี้
เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้
ภายนอกโรงเรียนและสื่อต่างๆ   เมื่อวันพฤหัสบดีที่  19 ธันวาคม 2556

งานชุมนุมครูคำสอนสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 25  ศูนย์คำสอนสังฆมณฑล
ราชบุรีร่วมกับโรงเรียนอุดมวิทยา เป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมครูคำสอนสังฆมณฑล
ราชบุรี ครั้งที่ 25
ในหัวข้อ "จงมีความเชื่อมั่นคง" (คศ.2:7)
เมื่อวันที่  14 ธันวาคม 2556  ณ โรงเรียนอุดมวิทยา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
คณะครูโรงเรียนอุดมวิทยาเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม จุดเทียนชัยถวายพระพร
เนื่องในวันวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ(ริมน้ำ)
เทศบาลเมืองบ้านโป่ง  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  5  ธันวาคม  2556
คณะครูโรงเรียนอุดมวิทยาเข้าร่วมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
 ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  เพื่อเป็นการแสดง
ความจงรักภักดี
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ(ริมน้ำ)เทศบาลเมืองบ้านโป่ง
เมื่อวันพฤหัสบดีที่  5  ธันวาคม  2556
คณะครูโรงเรียนอุดมวิทยาเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

โดยมี
นายอำเภอบ้านโป่ง เป็นประธานในพิธี  ณ บริเวณหน้า
ที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง 
 เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2556
กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  คณะครู นักเรียน
และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วม
พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน 
ณ บริเวณสนามฟุตบอลของโรงเรียนอุดมวิทยา
 เมื่อเช้าวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2556
พิธีวางพานพุ่มและถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
(ระดับปฐมวัย)
เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี  น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระองค์ท่านและได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ที่มีต่อพ่อหลวงของชาวไทย

ณ หอประชุมวิไลวรรณ วังตาล   เมื่อวันอังคารที  3 ธันวาคม 2556
พิธีวางพานพุ่มและถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
(ระดับประถม)
เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี  น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระองค์ท่านและได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ที่มีต่อพ่อหลวงของชาวไทย

ณ หอประชุมวิไลวรรณ วังตาล   เมื่อวันอังคารที  3 ธันวาคม 2556


กิจกรรมเดือนพฤศจิกายน

โรงเรียนอุดมวิทยาจัดกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง ให้กับนักเรียนในระดับชั้น ป.1-ป.6
ได้นำสินค้าที่ใช้แล้วหรือสินค้ามือสอง  มาจำหน่ายในช่วงเวลาพักกลางวัน
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักหลักเศรษฐกิจพอเพียงเบื้องต้น
 ระหว่างวันที่  26 -29  พฤศจิกายน
  2556
โรงเรียนอุดมวิทยาประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีพระผู้พระราชทาน
กำเนิดลูกเสือไทย
   โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูนักเรียนในระดับชั้น ป.3 และ ป.5
เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันจันทร์ที่  25  พฤศจิกายน  2556  
การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนในระบบ
โรงเรียนอุดมวิทยา ครั้งที่ 2 โดยมีท่านผู้ทรงคุณวุฒิ
ในด้านต่าง ๆ  มาเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน 
ณ ห้องประชุมอุดม วังตาล โรงเรียนอุดมวิทยา เมื่อวันอังคารที่
26  พฤศจิกายน  2556   
นักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 ไปทัศนศึกษาอุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม
เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้
ภายนอกโรงเรียนและสื่อต่างๆ   เมื่อวันพฤหัสบดีที่  22 พฤศจิกายน 2556

โรงเรียนอุดมวิทยาส่งขบวนพาเหรดเข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา
นักเรียนภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง  ประจำปี 2556

ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2556 
ณ สนามกีฬาภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง

นักเรียนโรงเรียนอุดมวิทยาได้รับรางวัลเหรียญเงินและทองแดง
จากการแข่งขันคิดและแก้ปัญหา ครั้งที่ 14
  ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัย
ราชภัฎพระนคร   เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน  2556
นักเรียนโรงเรียนอุดมวิทยาไปอัดรายการ "นักคิดตะลุยอาเซียน"
ซึ่งจัดโดยสนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับบริษัทเซ้นส์เอนเตอร์เทนเม้นท
จำกัด
ซึ่งออกอากาศทางโมเดิร์น  9 ทีวี ต้นเดือนธันวาคม 2556 นี้
เวลา 18.00-19.00 น   เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2256
โรงเรียนอุดมวิทยาจัดกิจกรรมวันพบครูครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ
แจ้งผลการเรียน พฤติกรรมของนักเรียนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างครู
กับผู้ปกครอง เพื่อนำข้อมูลมาปรับใช้กับนักเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้าน
การเรียนการสอนเป็นรายบุคคล  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2556

ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญโรงเรียนอุดมวิทยา ชั้น ป.6 เข้าค่ายพักแรม
เพื่อให้นักเรียนมีความกล้าหาญ กล้าแสดงออก มีความสามัคคีและทำงานร่วมกัน
เป็นหมู่คณะได้ ณ ค่ายลูกเสือที่วาสนาดีแคมป์  อ.เมือง  จ.ราชบุรี 
ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2556เรื่องเล่าในอดีต
คนเก่งของเรา

 
 ด.ช.ณัฐชนน รุ่งบรรเจิด
 ด.ช.วุฒิสรรค์ ปราชญ์-
 พยนต์  เข้ารับรางวัล
 จากการแข่งขันคณิต
 ศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 โครงการพัฒนา
 อัจฉริยภาพทาง
 วิทยาศาสตร์และ
 คณิตศาสตร์ ประจำปี
 2555 ณ ศูนย์นิทรรศการ
 และการประชุมไบเทค
 บางนา กทม.
 เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 56

 

โรงเรียนอุดมวิทยา
ได้รับเกียรติบัตร
การดำรงรักษาสภาพ
โรงเรียนรับรางวัล
พระราชทานที่ผ่านการ
ติตตามประเมินการดำรง
รักษาสภาพสถานศึกษา
ที่รับรางวัลพระราชทาน
จากกระทรวงศึกษาธิการประจำปี2555 
จากผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันที่ 4 ก.พ.56


ด.ช.เศรษฐศิริ  สิริธนาดล
นักเรียนชั้น ป.2  รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1
จากการแข่งขัน
ประวัติศาสตร์
เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 5
จัดโดยสพฐ.ร่วมกับ
มูลนิธิร่มฉัตร 
เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 55


คุณครูลลิดา วังตาล 
ผู้จัดการโรงเรียน
อุดมวิทยา เข้ารับางวัล

"ยกย่องเชิดชูเกียรติ..ครู..
ผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่"
จากนายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณหอประชุม
คุรุสภา กรุงเทพฯ 
เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 255
4

ด.ช.ศักดิ์ณรงค์ ศรีกิตติวงศ์
ได้รับรางวัลชนะเลิศการ
ประกวดเล่าเรื่อง"หนังสือ
คือแรงบันดาลใจ"ครั้งที่ 4

ระดับประถมศึกษาปีที่4-6  
จัดโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์
และจำหน่ายหนังสือแห่ง
ประเทศไทยในงานเทศกาล
หนังสือเด็กและเยาวชน
ครั้งที่ 9  ณ ศูนย์การ
ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  
เมื่อวันที่ 13 ก.ค.54

สาระน่ารู้
       
 
  
โทรทัศน์ครู
  คลังความรู้วิทย์ คณิต
  ดาราศาสตร์ไทย
  E-Learning
  School Thailand
  Student Channel
  E-Library
  ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
  สาระวิทยาศาสตร์น่ารู้
  วิชาการดอทคอม
  พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย
  พจนานุกรมออนไลน์
  Ture ปลูกปัญญา
  ข่าวสารออนไลน์
  เด็กดีดอทคอม
  ธรรมะ Delivery
  นิทานแต้มฝัน
  นิทานพอเพียง
  รวมนิทานอีสป
  เส้นทางสุขภาพ
  ข้อมูลสุขภาพ
  ชมรมพับกระดาษไทย
  โลกแห่งการเรียนรู้ของเด็ก
  สารคดี
  คำขวัญประจำจังหวัด
  สภาพอากาศราชบุรี
เมนูผู้เข้าชม
หมายเลข IP ของคุณ 54.242.85.89


สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน

ชื่อเรียก:
รหัสผ่าน:
 

สถิติสมาชิก
สมาชิกคนล่าสุด : LArmitage
สมาชิกทั้งหมด : 10,092

ผู้ที่กำลังใช้งาน : 48
บุคคลทั่วไป : 48
สมาชิก : 0

โรงเรียนอุดมวิทยา เลขที่257/1 ถนนบ้านดอนตูม ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
โทรศัพท์:032-211176,032-200350 โทรสาร:032-342385
Email: udomvithaya@gmail.com
เว็บสุรินทร์ดอทเน็ต